Headquarters

Address:2-10-2 Higashi-Gotanda Shinagawa-ku,Tokyo 141-8646

Phone:+81-3-3443-7171

Fax:+81-3-3443-9514

Saitama R&D and Manufacturing Center

1113 Fujikubo, Miyoshimachi, Irumagun, Saitama